Register | Login linija
Advanced search>
   

ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA

Tadicija i trajanje

 

Medicinska periodika u Srbiji tokom vremena beleži mnoge naslove. Časopisi su nastajali, trajali i nestajali. Opstali su samo oni retki koji su imali tvrdoglavu upornost svojih urednika i snažnu potrebu i potporu svojih osnivača – lekarskih udruženja. Pored u dugogodišnjoj tradiciji (već 135 godina) utemeljenog „Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo“, jednog ako ne i prvog stručnog medicinskog časopisa na Balkanu, kada je reč o hirurgiji, Acta chirurgica Iugoslavica“ (ACI) svojim trajanjem i svojim kvalitetom, svakako, zauzimaju posebno mesto. Njihova fizionimija, nastajala u Jugoslaviji u vremenu posle II svetskog rata, odražava plemenitu – a sa današnje istorijske distance mogli bismo reći i naivnu - ideju jugoslovenstva, dakle ujedinjenja svih južnoslovensnih naroda koja je i u hirurškim krugovima republika nekadašnje FNRJ-SFRJ a danas samostalnih država, bila podržavana i negovana, makar u meri njenog postojanja. Komunistička floskula „bratstvo i jedinstvo“ imala je svoje više ili manje iskreno uporište i podršku i u hirurškim sredinama širom Jugoslavije.

ACI je „rodjen“ u Zagrebu 1954. godine. Njemu je prethodio časopis „Acta chirurgica Croatica“, te je bilo logično i svrsishodno da on preraste u stručno glasilo svih hirurga zajedničke države. Izdavač je bila „Medicinska knjiga“, Beograd-Zagreb a vlasnik Savez lekarskih društava Jugoslavije. Redakciju su činili: Glkavni urednik: Hrvoje Gjanković- Zagreb; Urednici: Franc Derganc-Ljubljana, Feodor Lukač-Sarajevo, Isidor Papo i Vojislav Stojanović- Beograd.

U Uredništvu su bili: Bogdan Brecelj-Ljubljana, Vatroslav Florschutz-Zagreb, A. Gottlieb-Zagreb, Ferdo Grospić-Zagreb, Vlada Jakovljević-Novi Sad, Dimitrije Jovičić-Beograd, D. Juzbašić-Zagreb, Milivoje Kostić-Beograd, B. Kovačević-Sarajevo i Božidar Lavrič-Ljubljana.

Tehnički urednik bio je R. Bubanj-Zagreb (slika 1)

Prvi rad u prvom dvobroju časopisa bio je sa II hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Kardiospazam kroz naša klinička i terapijska iskustva“ Vojisalva Stojanovića, Mitra Mitrovića i Ljubomira Rašovića.

ACI u Zagrebu izlazi sve do 1971. godine kada je na XII (ili VI) Kongresu hirurga Jugoslavije,  održanom od 22. do 25. septemra, u Skoplju i Ohridu izdavanje časopisa povereno Hirurškoj sekciji Makedonije. Na čelu redakcije bio je profesor Kosta Serafimov koji uredjuje časopis narednih 17 godina.

Prvi broj makedonske redakcije ACI-a nosi oznaku Vol 18-19 za 1971-72 godinu a na njegovoj trećoj strani piše:

„... preuzimajući dalje izdanje ovog našeg renomiranog časopisa hirurga Jugoslavije, Uredništvo je svesno velikog poverenja koje mu je ukazano i spremno je da uloži krajnje napore kako bi opravdalo to poverenje. Ovo tim više što je dosadašnje Uredništvo, Kirurška sekcija Zbora lječnika Hrvatske, uvek nastojala da glasilo što redovnije izlazi sa što kvalitetnijim sadržajem, obezbedjujući što širu saradnju sa svim hirurzima Jugoslavije, a sve to predstavlja osnovu i putokaz sadašnjem Uredništvu (slika 2).

ACI ulazi u registar saveznih časopisa, čime je za njegovo redovno izlaženje, pored članarine i oglasa, bila obezbedjena i dodatna neophodna finansijska podrška.

U skladu sa odlukom III Kongresa Saveza lekarskih društava SFRJ (Bled, 1971. god,) radovi u časopisu se štampaju na jezicima naroda Jugoslavije a rezimea na ruskom i engleskom jeziku.

Uredništvo makedonskog izdanja činili su:

Glavni i odgovorni urednik Kosta Serafimov, zatim Ivan Vlaški, Vladislav Gruef, Ivo Mladinić (sanitetski pukovnik) i Vasko Čolančeski.

U Redakcijskom kolegijumu su bili eminentni hirurzi iz svih republika SFRJ: Vinko Arneri-Beograd, Martin Benedik-Ljubljana, Borislav Vujadijović-Beograd, Ervin Ginzberg-Beograd, Krsto Georgijev-Skoplje, Janez Deržečnik-Maribor, Dragoljub Dimković-Novi Sad,  Aleksandar Doder-Sarajevo, Vladimir Žakjelj-Ljubljana, Branko Zogović-Ivangrad, Djordje Kamčevski-Skoplje, Ivan Kafka-Sarajevo, Ljubomir Kraljević-Split, Dimitrije Liaku-Bitolj, Vlado Luetić-Zagreb, Branko Milošević-Zagreb, Ivan Mlinarić-Zagreb, Ivan Nagulić-Beograd, Jovan Panovski-Skoplje, Isidor Papo-Beograd, Milan Pasini-Zagreb, Sava Petković-Beograd, Mithat Prcić-Sarajevo, Velimir Radunović-Kosovska Mitrovica,  Slavko Rakovec-Ljubljana,  Ljubomir Rašović-Beograd, Radomir Slavković-Niš, Vojislav Stojanović-Beograd, Rifat Tvrtković-Sarajevo, Vinko Frančišković-Rijeka.

 

SFRJ je funkcionisala po „ključevima“, pa je tako i ovde bio primenjen princip: po četiri člana iz republika i po dva člana iz pokrajina, mada on, očigledno, nije bio u potpunosti zadovoljen.

Uloga glavnog urednika u ovakvoj konstelaciji bila je vrlo delikatna. On je bio „principes in pares“ (glavni medju jednakima) pošto je u redakciji bilo od njega samog više poznatijiih i autoritetnijih hirurških imena. On je često bio jedna vrsta „pufera“ u sukobima autoritetnih autora i kritičkih strogo anonimnih recenzenata. Medjutim, svojom ličnom veštinom, taktičnošću, strpljivošću i upornošču on je uspevao da sujetne autore privoli na prihvatanje kritičke ocene. Naravno, u svemu tome je postojala i institucija promene recenzenata. Diskrecija je bila zagarantovana.

Uredništvo je nastajalo da u časopisu ne objavljuje samo radove iz velikih hirurških kuća – klinika i VMA, već je ohrabrivalo, podsticalo, podržavalo i diskretno pomagalo i autore sa hirurških odeljenja bolnica širom zemlje.

Tokom 17 godina Redakcija u Skoplju je objavila preko 80 svezaka redovnih brojeva i suplemenata u kojima su bili publikovani radovi i svih jugoslovenskih hirurških  i medjusekcijskih sastanaka koji su održavani izmedju dva kongresa (slika 3). Zanimljivo je zapaziti da je već tada postojala podela na dve grupe republičkih hirurških sekcija koje su odvojeno održavale svoje intersekcijske sastanake. Slovenija i Hrvatska su imale svoje zajedničke sastanke a ostale republike – Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija svoje. Kada i sa kakvim argumentima je nastala ova podela, nije nam poznato.

Posebno mesto u časopisu je imala rubrika sažetog prikaza hirurških i drugih relevantnih knjiga, udžbenika i monografija najpozntijih svetskih izdavača i autora koje su pisali naši eminentni hirurzi.

Poveravanje ACI-a Hirurškoj sekciji Makedonije bilo je priznanje za njenu uspešnu organizaciju XII Kongresa hirurga Jugoslavije i afirmaciju njene hirurške klinike u Skoplju. Ono je, što je mnogo značajnije, doprinelo razvoju hirurške misli i unapredjenju hirurške struke u Makedoniji.

Makedonsko razdoblje u istoriji ACI-a bilo je isuzetno uspešno i plodno, zahvaljujući, pre svega, čelnom čoveku njhovog uredništva profesoru Koči Serafimovu, koji je svojim ličnim, stručnim i ljudskim vrednostima uspeo da održi, ne samo kontinuitet izlaženja časopisa, nego i njegov primeran stručni nivo i vrednost.

Na XVII Kongresu hirurga Jugoslavije, održanom u Sarajevu od 26 do 29. septembra 1988. godine – poslednjem pre njenog raspada - uredjivanje i izdavanje ACI-a dobija Hirurška sekcija Srpskog lekarskog drušva, odnosno Beograd. Hirurška sekcija je već 16. decembra 1988. godine za glavnog i odgovornog urednika ACI izabrala profesora Zorana Gerzića, kao i Uredjivački odbor u sastavu: Milan Djordjević, Milan Dragović, Dragan Dugalić, Dragoslav Stevović, Veljko Djukić, Radoje Čolović, Miroslav Milićević i Marko Kontić – svi iz Beograda.

Treba istaći da je tada za počanog člana Uredjivačkog odbora izabran prof Koča Serafimov, kao znak priznanja za njegov dugogodišnji uspešan rad na uredjivanju časopisa, kao i za tehničkot urednika  ...“radi obezbedjivanja kontinuiteta u izlaženuju ACI-a“.

Da bi ACI mogao finansijski da posluje kao glasilo Udruženja hirurga Jugoslavije u novonastalim uslovima zemlje koja se rastakala po republičkim šavovima i koju je neku godinu kasnije zahvatio krvavi gradjanski rat, bilo je potrebno imati žiro račun kod tadašnje Službe društvenog knjigovodstva. Medjutim, to je pretpostavljalo prethodno registrovanje Udruženja  hirurga Jugoslavije u skladu sa tada važećim Zakonom o društvenim organizacijama. Predsedništo Hirurške sekcije SLLD na čelu sa tadašnjim predsednikom naučnim savetnikom i primarijusom Ljubomirom Kostićem je to i uspelo, čak i bez Statuta novog UHJ koji je sačinjen naknadno. Tako je 20. februara 1990. godine kod Gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove u Beogradu UHJ upisano u Registar društvenih organizacija pod rednim brojem 212.

Profesor Zoran Gerzić je uredjivao časopis od 1989. do 1994. godine. Zbog izuzetno teških materijalnih i drugih okonosti (ratovi na prostoru Jugoslavije, ekonomske sankcije, inflacija i dr) u ovom periodu je objavljeno samo pet svezaka ACI-a i to: br 2/1989, 1 i 2/1990,  1/1991 i 1/1992. U toku 1993. godine nije objavljena ni jedna sveska.

Na zajedničkom sastanku Predsedništva i Upravnog odbora Hirurške sekcije SLD i predstavnika hirurga Crne Gore (prof Boro Filipović i prim Miodrag Kovač, predsednici Hirurške sekcije Društva ljekara Crne Gore) održanom 26. marta 1993. u Nišu, izabrano je novo rukovodstvo Udruženja hirurga Jugoslavije na čelu sa predsednikom Zoranom Gerzićem. Tada je za glavnog urednika ACI-a izabran profesor Miroslav Milićević.

Miroslav Milićević unosi korenite promene u izgled, opremu i format časopisa, grafički ga osvaremenjava i oplemenjuje u saradnji sa prof Miletom Grozdanićem sa Fakulteta primenjenih umetnosti, čime se ACI približava savremenim časopisima medicinske periodike (slika 4).

Uredništvo ACI-a, predvodjeno sposobnim, upornim i doslednim glavnim urednikom i potpomognuto Redakcijskim kolegijumom sačinjenim od odabranih domaćih i medjunarodnih članova, uspeva da održi kontinuitet izlaženja časopisa i pored brojnih teškoča i skoro nepremostivih finansijskih problema, posebno u vremenu pre početka novog milenijuma. Primera radi,  navodimo da je juna 1997. godine oglašavanje u časopisu prekinula i kompanija „Hemofarm“, do tada najveći sponzor. Zbog sveta toga, u periodu od 1994. do 2000. godine, godišnje se objavljue samo jedna ili dve sveske.

Pošto su „porijatelji“ prestali da nas bombarduju a i mi smo, uz malo „vatrometa“ i dosta suzavca pred Skupštinom tog oktobra, 2000. godine došli do demokratije, prilike i za ACI su se značajno promenile na bolje, te on od 2001. godine izlazi u redovnom volumenu od četiri sveske godišnje.

Uredništvo uspeva da održi zavidan stručni nivo sadržaja. Štampaju se i radovi inostranih autora po pozivu na engleskom jeziku, a časopis objavljuje i sveske tematski vezane za pojedine medjunarodne skupove u zemlji,  kao i za pojedine specijalnosti (koloproktologija, radiologija, urologija, ortopedija, ORL, neurohirurgija...)

Konačno, ACI se ponovo etablira kao značajan hirurški časopis u Srbiji koji danas kvalitetom svog sadržaja, čiji je nivo uspeo da održi i u najtežim vremenima, kao i kontinuitetom svog izlaženja, u punoj meri opravdava svoju davno razslsuženo stečenu poziciju na „MEDLINE“-u .

 

PRILOG: Urednici ACI-a

 

KOSTA SERAFIMOV

 

Rodjen je 1922. godine u Tetovu. Školovao se u Zemunu i Beogradu (V muška gimnazija). Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1940. godine a diplomirao 1949. god. (prosečna ocena 9,46). Na Klinici za hirurške bolesti Medicinskog fakulteta u Skoplju neprekidno je radio od 1951. do penzionisanja 1987. godine. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1955. godine kod prof Branka Oberhofera. Habilitovan je 1959. godine u Skoplju sa temom: „Holelitijaza - prilog kliničkoj patologiji i hirurškoj terapiji“). Bio je šef Odeljenja za abdominalnu hirurgiju a potom načelnik Klinike za digestivnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Skoplju. Doktorsku disertaciju „Proširena resekcija korpusa želuca u lečenju normo i hipoacidnih gastričnih grizlica“ odbranio je 1976. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu pred komisijom u sastavu: Ljubomir Rašović, Borislav Vujadinović i Ljubuša Glišić. Od 1979. god je redovni profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Skoplju.

Objavio je preko 200 stručnih i naučnih radova. Bio je koautor u knjizi „Gastroenterologija“  (Lj. Glišić, V. Perišić i dr) u izdanju „Naučne knjige“ Beograd, 1990. god., glavni urednik udžbenika „Hirurgija kičmene moždine“ („Nova Makedonija“, Skoplje, 1995). Svoje životno delo: „Hirurgija žučne kese i ekstrahepatičnih žučnih vodova“ objavio je na makedonskom i engleskom jeziku („Kultura“, Skoplje, 2003)

Od 1988. god. Bio je počasni član uredništva ACI-a i njegov tehnički urednik do 1994. god. Bio je član UHJ, Udruženja digestivnih hirurga Jugoslavije, kao i član medjunarodnih udruženja hirurga (CICD, SID/ISS, DGC) i član Udruženja hirurga Makedonije. Bio je 17 godina glavni i odgovorni urednik ACI-a (1971-1988).

 

 

ZORAN GERZIĆ

 


Rodjen je u Užicu 1927. godine. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1953. Adoktorirao 1976. godine sa disertacijom: „Vrednost crevnih transplantata u rekonstrukciji jednjaka“. Usavršavao se u brojnim centima Evrope, SAD i Japana. Bio je redovni profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu do 1993. godine, šef Katedre hirurgije (1980-84), direktor klinike za grudnu i ezofagealnu hirurgiju (1985-88), a potom i direktor Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS do 1994. godin. Autor je i koautor četiri udžbenika hirurgije,  kao i više knjiga, monografija. Autor je kapitalne monografije „Hirurgija jednjaka“, kao i pojedinih poglavlja u inostranim monografijama (Disease of the Esophagus, 1987; Surgery of the Esophagus, 1988; Digestive Surgery, 1988). Pored toga, objavio je preko 300 radova od kojih jednu trećinu u inostranstvu. Bio je predavač po pozivu i predsedavajući na brojnim medjunarodnim kongresima i okruglim stolovima. Bio je predavač po pozivu na Medicinskim fakultetima u Čikagu, Tokiju, San Francisku, Padovi. Bio je član mnogih medjunarodnih hirurških udruženja, kao i čaln njihovih rukovodnih tela (ISEDE, Eurosurgery)

Bio je član Predsedništa Akademije medicinskih nauka SLD, predsednik Udruženja hirurga Jugoslavije (1993-1998) i glavni urednik ACI od 1988 do 1994. godine.

Dobitnik je Sedmojulske nagrade, 1991. godine, nagrade SLD za naučno-istraživački rad, 1973. god; za životno delo 1993. god  i „Velikog pečata“ SLD. Za dopisnog člana SANU izabran je 1994. godine.

Preminuo je 2001. godine.

 

 

ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA

Period 1971-1998. godine

 

Kao rezultat afirmacije Hirurške klinike u Skoplju odnosno makedonske hirurgije (1947-1970) i uspešne organizacije  XII Kongresa jugoslovenskih hirurga (Skoplje - Ohrid, septembar 1971) kada je za prvi put bio organizovan istovremeni monitoring u svih 8 sala u kojima se odvijao taj Kongres (što do tada nije bilo vidjeno u našoj praksi organizovanja kongresa), tako da su učesnici svakog trenutka znali kojim redom teče program i kada se prikazuje svaki od brojnih referata i time se uštedelo nepotrebno jurcanje u p0ojedine sale u očekivanju odgovarajućeg predavanja. Hirurškoj sekciji MLD je ukazana posebna čast i poverenje dodeljivanjem našeg Glasila i njhegovu kompletnu organizaciju.

Istovremeno je na Skupštini hirurga Jugoslavije odlučeno je da Predsedništvo Udruženja hirurga Jugosalvije bude dodeljeno onoj Republici, tj. njenoj Hirurškoj sekciji koja je i organizovala savezni Kongres.

Tako je Predsednik Udruženja hirurga Jugoslavije (period 1971-1974) postao prof dr Jovan Panovski, generalni sekretar Ass dr Dimitar Katandžiev i blagajnik Ass dr Spasko Gučev.

Pre toga ACI je izlazio u Zagrebu, a glavni i odgovorni urednik bio je prof dr Ferdo Grospić (ranije se časopis nazivao Acta Chirurgica Croatica  (N.Z. valja videti njegov  istorijat, odn. zatražiti tačne podatke od Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb, Šubićeva 9).

Prvi broj ACI izašao je u Skoplju kao Vol. 18-19, za 1971-1972, čime je bio premošćen vakum-period izlaženja u Zagrebu.

Evo šta piše na str. 3 ovog broja:

„.... preuzimajući dalje izdavanje ovog našeg veoma renomiranog časopisa hirurga Jugosalvije, Uredništvo je svesno velikog poverenja koje mu je ukazano i spremno da uloži krajnje napore kako bi opravdalo to povreenje. Ovo tim više što je dosadašnje Uredništvo, Kirurška sekcija Zbora liječnika Hrvatske uvek nastojala da Glasilo što redovnije izlazi za što kvalitetnijim sdržajima, obezbedjujući što širu saradnju sa svim hirurzima Jugoslavije, a sve to predstavlja osnovu i dragocen putokaz sadašnjem Uredništvu“

Problem materijalnih sredstava, kao mogući razlog za povremeni diskontinuitet u izlaženju časopisa, konačno je rešen: incijativom Predsedništva Udruženja hirurga Jugoslavije, ACI je zaveden u registar saveznih časopisa, čime je za njegovo štampanje bila obezbedjena izvesna suma koja je sa članarinom i oglasima predstavljala značajnu materijalnu stavku. Jedina novina biće prisutna u daljim izdanjima donešena na III Kongresu Saverza Lekarskih društava SFRJ (Bled 1971) prema kojoj radovi će se štampati na jezicima naroda SFRJ. Razume se kao i do sada, radovi mogu da se štampaju na jednom od svetski priznatih jezika (engleski i ruski).

„..... Uredništvo očekuje da bude svestrano pomognuto od svih kolega hirurga i srodnih hirurgiji grana, širom naše zemlje, od svih hirurških sekcija Socijalističkih republika i pokrajina, to jest preko svojih iskustava, radova, referata, priloga i recenzija knjiga doprinese za što veću raznolikost i bogatstvo sadržaja  i time omogući što veći izbor i bolji kvalitet. Za ovakvu dragocenu saradnju Uredništvo unapred iskazuje svoju blagonaklonost“.

U prvobitnom Uredništvu bili su izabrani njegovi članovi: Dr Ivan Vlaški, dr Vladislav Gruev, san. puk dr Ivo Mladinić i dr Vasko Čolančeski, na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom Kočom Serafimovim.

Redakcijski kolegijum su sačinjavali eminentni hirurzi hirurgije  u SFRJ. Ilustracije radi evo njihovih imena:

Vinko Arneri, Beograd; Martin Benedik, Ljubljana; Borislav Vujadinović, Beograd; Ervin Ginzberg, Beograd; Krsto Georgijev, Skoplje; Janez Deržečnik, Maribor; Dragoljub Dimković, Novi Sad; Aleksandar Doder, Sarajevo; Vladimir Žakelj, Ljubljana; Branko Zogović, Ivangrad; Djordje Kamčevski, Skoplje; Ivan Kafka, Sarajevo; Ljubomir Kraljević, Split; Dimitrie Liaku, bitolj; Vlado Luetić, Zagreb; Branko Milošević, Zagreb; Ivan Mlimarić, Zagreb; Ivan Nagulić, Boegrad; Jovan Panovski, Skoplje; Isidor Papo, Beograd; Miran Pasini, Zagreb; Sava Petković, Beograd; Mithat Prcić, Sarajevo; Vladimir Radunović, Kosovska Mitrovica; Slavko Rakovec, Ljubljana; Ljubomir Rašović, Beograd;  Radomir Slavković, Niš; Vojislav Stojanović, Beograd; Rifat Tvrtković, Sarajevo; Vinko Frančišković, Rijeka.

„Ključ“ za učešće u Redakcijskom kolegijumu je bio: po 4 člana iz svake Republike i po 2 člana iz Pokrajina.

Od izvanredne važnosti bila je funkcija Glavnog i odgovornog urednika: u odnosu na članove Redakcijskog kolegijuma nalazio se u situaciji da bude „princeps inter pares“ iako je u Redakciji bili i poznatijiij i autoritativnijih imena nego što je i sam glavni urednik bio. Sve je to moralo da se sagledava što je zahtevalo enorman angažman i objektivnost, a da se ne dozvoli nikakva primedba ili subjektivizan u radu glavnog urednika. Bilo je i delikatnijih situacija kada pojedini poznati jugoslovenski hirruzi nisu bili sasvim autoobjektivni (prema svojim radovima),  a što, razume se nije moglo da bude pozitivno recenzirano (recenzija je inače bila apsolutno anonimna, a glavni urednik je bio jedna vrsta „pufera“ primoran da objektivno nastupa u odnosu na takve anonimne recenzije). Ali uz strpljivost,  taktičnost, pažnju i kolegijalnu učtivost, polazilo mu je za rukom da autore ovakvih radova privoli da ih još jednom obrade tako da je takav rad u konačnoj formi bio prihvatan na ponovnoj recenziji.

Katkada je bilo i subjektivnih recenzija, odnosno izvesna, može da se kaže netrpeljivost od strane recenzenta prema pojedinim autorima. Ovo je bilo sagledavano i izbegavano na taj način što su odredjivani drugi recenzenti. Razume se, sve ovo se odvijalo u apsolutnoj diskreciji!. Uredništvo, tj. glavni i odgovorni urednik uvek su se trudili da naše Glasilo ne objavljuje radove samo  hirurških klinika i VMA, već po mogućstvu svih hirurških odeljenja, ohrabrujući ih svojim diskretnim ukazivanjima i savetima kako bi rad bio što kvalitetniji i uglavnom se uspevalo da se održi ovaj balans.

Dok je Glasilo izlazilo u Skoplju, štampano je preko 80 knjiga, na desetine suplementuma u kojim su bili štampani radovi svij jugoslovenskih hirurških kongresa, intersekcijskih sastanaka („pravoslavnih“ – Srbija, Makedonija, Crna Gora, Vojvodina, Kosovo, i „katoličkih“ – Hrvatska i Slovenija).

Neka nam bude dopušteno da moža damo njeskromno zaključimo da je Uredništvo u Skoplju u potpunosti ispunilo svoj zadatak i može da služi za primer ostalim hirurškim sekcijama ondašnje SFRJ. Ovo još više što je bilo na desetine radova na stranim jezicima, pretežno engleskom. Zatim nije bilo broja a da u njemu nije bio štampan obično bar jedan izvorni naučni rad. U časopisu su bila prikazivana i najnovija hirurška i ostala izdanja većinom svetskih izdavačkih kuća: Saunders, Lippincott, Springer i drugih, što je u obliku recenzije bilo poveravano eminentnim hirurzima širom zemlje.

Još da kažemo da je bitisanje našeg Glasila u Skoplju pripomoglo da se u Makedoniji razvija hirurška misao, da se krene iz vekovne zaostalosti i da jugoslovenska hirurška javnost nije pogrešila kada je časopis dodelila Makedoniji.

Svakako da to negativno nasledje i recimo nepoverenje prema Makedoniji (odn. da li je u stanju da se ona prihvati tako složenog zadatka), koje je najmanje bilo rezultat samih Makedonaca, već pretežno centralnih (saveznih) vlasti u SFRJ raspršilo se svim ovim rezultatima i hirurška sekcija MLD (sada Udruženje hirurga Makedonije) može u potpunosti da bude zadovolna onim što je postignuto u izdavanju Acta Chirurgica Iugoslavica.

Želimo uspeh u daljem radu

 

Glavni i odgovorni urednik i počasni član Uredništva posle 1998 godine

Kočo Serafimov

 

Skopje, maj 2003. godine

 

 

 

Prof dr Kočo Serafimov

 

KRATKA AUTOBIOGRAFIJA

 

Rodjen sam 1’922 godine u Tetovu. Osnovnu školu završio sam u Zemunu, gimnaziju (V muška) u Beogradu 1940. godine i iste godine sam se upisao na Medicinski fakultet u Beogradu. Diplomirao sam juna 1949 (srednja ocena 9,46). Radio sam oko godinu dana na Klinici za grudne bolesti u Skopju, a od januara 1951. do svog penzionisanja (1987) neprekidno sam radio na Klinici za hirurške bolesti Medicinskog fakulteta u Skopju.

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio sam 1955 godine (šef ispitne komisije  prof dr Branko Oberhofer). Habilitirao sam 1958. u Skopju (Tema: Holelitijaza – prilog kliničkoj patologiji i hirurškoj terapiji). Tada sam se pretežno bavio opštom hirurgijom (trauma, urologija, toraks i dr). Formiranjem subspecijalističkih odeljenja, preuzimam mesto odeljenja za abdominalnu hirurgiju, a kasnije kada su oformljene subspecijalističke klinike, imenovan sam za Načelnika Klinike za digestivnu hirurgiju.

 

Univerzitetska karijera

1962. godine od asistenta izabran sam za docenta (katedra hirurgije), 1967. za vanrednog profesora, 1972 reizbor u isto zvanje. Doktorsku disertaciju (propirena rezekcija corpus-a ventriculi u lečenju norm- i hipoacidnih gastričnih grizlica) odbranio sam 1976. na Univerzitetu u Beogradu (Komisija: akademik Lj. Rašović, B. Vujadinović, Lj. Glišić). Za redovnog profesora izabran sam 1979. godine.

Objuavio sam preko 200 naučno-stručnih radova, uglavnom prikazanih na jugoslovenskim i inostranim hirurškim kongresima. Zatim sam učestvovao kao ko-autor u knjizi Gastroenterologija (Autori: LJ. Glišić, V. perišić, P. Davčev, N. Hadžić, j. Staler) – Izdanje: Naučna knjiga, Beograd 1990. U svojstvu glavnog i odgovornog urednika obradio sam udžbenik „Girurgija spinnogo mozga“ – Hirurgija kičmene moždine (Autor: A.V. Livšic – koja je objavljena na srpskom jeziju u izdanju NIP „Nova Makedonia“ 1955. i konačno objavio sam knjigu (svoje životno delo) „Hirurgija žučne kese i ekstrahepatalnih  žučnih vodova“, na mekadonskom i engleskom jeziku (Textbook of Surgery of the Gallbladder and extrahepatic bile ducts) u izdanju izdavačke kuće „Kultura“, Skoplje april 2003. god.

Od 1988. godine na osnovu odluke Predsedništva Udruženja hirurga Jugoslavije imenovan sam za počasnog člana Uredništva ACI i za tehničkog urednika časopisa.

Bio sam član Udruženja hirurga Jugoslavije i počasni član Predsedništva, zatim Udruženja digestivnih hirurga Jugoslavije (Član U.O). Član sam CICD i Societe Interantional de Chirurgie, Deutsche Gesellschaft fuer Chirrugie i član Udruženja hirurgta Makedonije.

                         

sponsors

Banner

Congress

Banner
Banner


HOME | SUBMIT YOUR MANUSCRIPT| EDITORIAL BOARD | CONTACT | NEWS                               Copyrights | Privacy policy| Credits | Terms & Conditions