Register | Login linija
Advanced search>
   

Primena diod laser ciklofotokoagulacije kod refraktarnog glaukoma


Authors: Bjelović Nevena, Senćanić Ivan

Pages: 19-23

DOI: 10.2298/ACI1502019B


Uvod: Transskleralna diod laser ciklofotokoagulacija je ciklodestruktivna laserska operacija koja se primenjuje u lečenju refraktarnog, uznapredovalog glaukoma. U poređenju sa drugim ciklodestruktivnim procedurama, mnogo je sigurnija, komplikacije su ređe, a destrukcija cilijarnog tela je selektivna. Cilj: Cilj rada je evaluacija ishoda transskleralne diod laser ciklofotokoagulacije, kod različitih tipova glaukoma.Metod: Retrospektivnom kohortnom studijom obuhvaćeno je 35 pacijenata (36 očiju) lečenih u Centru za vid „Oftalmika“ u periodu od marta 2008. do februara 2012. godine. Pacijentima je zbog refraktarnog glaukoma izvršeno 38 transskleralnih diod laser ciklofotokoagulacija. Prosečna starosti pacijenata bila je 68.8 ± 16,8 godina. Najveći broj pacijenata je imao neovaskularni glaukom (23 ili 65.7%). Svi su tretirani sa 16-20 pečata, intenziteta 1500-2000mW, trajanja 1,5-2 sec. Period postoperativnog praćenje bio je 6 meseci.Rezultati: Postignuta je prosečna redukcija pritiska od 33.4mmHg ili 63,1%. Najbolji rezultat postignut je kod neovaskularnog glaukoma, gde je redukcija pritiska nakon 6 meseci od intervencije bila 71,2 %, dok je najslabiji rezultat bio od kongenitalnog glaukoma (28,5%). Prethodne ciklodestruktivne procedure ili filtracione operacije glaukoma nisu imale uticaja na ishod laserske operacije. Samo kod 5,7% pacijenata bilo je potrebno ponavljati tretman više puta, prosečno 1,1 tretman po oku. Procenat komplikacija bio je 22,8%, a najčešće su se javljale hifema i reverzibilna keratopatija (8,6% očiju). Postoperativna hiotonija razvila se samo kod jednog pacijenta. Broj antiglaukomnih lekova, posle 6 meseci prosečno je redukovan za 1.1 (45,7%). Kod sekundarnog glaukoma redukcija medikamenata je bila najveća 1,4 (52,6%), a kod kongenitalnog najmanja 0,5 (14,3%). Kod jednog pacijenta obuhvaćenog studijom povremeno su se javljali bolovi. Ostali su bili bez bolova u periodu nakon izvršene laserske procedure. Zaključak: Transskleralna diod laser ciklofotokoagulacija je bezbedna, efikasna procedura za redukciju intraokularnog pritiska kod refraktarnog glaukoma. Najbolji rezultati u redukciji IOP su postignuti kod neovaskularnog glaukoma, a najslabiji kod kongenitalnog, dok se procedurom neselektivno kupira bol kod svih pacijenata.

FULL TEXT

sponsors

Banner

Congress

Banner
Banner


HOME | SUBMIT YOUR MANUSCRIPT| EDITORIAL BOARD | CONTACT | NEWS                               Copyrights | Privacy policy| Credits | Terms & Conditions